1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bedrijfsnaam: TALLYTATE, SL

Commerciële naam: TALLYTATE

CIF: B95939286

adres: C / Astintze 6, ED C1, Nave 19. 48160 - Derio - Bizkaia

e-mail: info@tallytate.com

2. DOEL EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van TALLYTATE.com is de verkoop van consumptiegoederen voor kinderopvang, geschenken, decoratie en elk ander product bedoeld voor ouders, baby's en kinderen. Hun kenmerken worden weerspiegeld door elk product afzonderlijk via internet te selecteren.

Het gebruik van de website verleent u de status van gebruiker en impliceert de volledige acceptatie van alle clausules en gebruiksvoorwaarden op de pagina's:

 • Disclaimer
 • Privacybeleid
 • cookies beleid

Als u niet tevreden bent met elk van deze clausules en voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Toegang tot deze website impliceert op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met de Eigenaar.

Via deze website biedt de eigenaar toegang tot en gebruik van verschillende inhoud die de eigenaar of zijn medewerkers op internet hebben gepubliceerd.

Daartoe verbindt de GEBRUIKER zich ertoe om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen. het normale gebruik van inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of gehuurd wordt door de Eigenaar, andere gebruikers of een internetgebruiker, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.

3. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

Wanneer toegang tot bepaalde inhoud of diensten nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken, moeten GEBRUIKERS de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan garanderen. TALLYTATE SL zal genoemde gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling geven op basis van hun aard of doel, in de voorwaarden die zijn aangegeven in de sectie van Privacybeleid.

4. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat alle inhoud die wordt getoond in de Web Space en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, merken of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel gebruik en / of Commercieel zijn onderworpen op intellectuele eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en / of andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd, die het exclusieve eigendom zijn van TALLYTATE SL

Daarom stemt de gebruiker ermee in dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar te stellen of op enige andere manier openbaar te communiceren, te transformeren of te wijzigen. Toegang tot de Webruimte impliceert in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de webruimte verlenen de GEBRUIKERS geen ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de webruimte en / of de inhoud ervan, anders dan die hierin uitdrukkelijk worden vermeld. Elk ander gebruik of exploitatie van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel is verleend door het bedrijf of de derde eigenaar van de betrokken rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en, in het algemeen, elke bestaande intellectuele creatie in deze Ruimte, evenals de Ruimte zelf als geheel, als een artistiek multimediaal werk, worden beschermd als auteursrechten door de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

TALLYTATE SL is de eigenaar van de elementen waaruit het grafisch ontwerp van de Web Space bestaat, de menu's, navigatieknoppen, de HTML-code, de teksten, afbeeldingen, texturen, grafieken en alle andere inhoud van de Web Space of in ieder geval , heeft het de overeenkomstige autorisatie voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud van de webruimte mag door niemand geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden of geregistreerd

systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij u vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen van de bovengenoemde entiteit.

Evenzo is het verboden om "copyright", technische beschermingsmiddelen of andere informatiemechanismen die de inhoud kan bevatten te onderdrukken, omzeilen en / of te manipuleren. De GEBRUIKER van deze Webruimte verbindt zich ertoe de uiteengezette rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hen zou kunnen schaden, en behoudt in elk geval het bedrijf de uitoefening van de middelen of juridische acties die ermee overeenkomen ter verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten. .

5. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER VAN DE WEBRUIMTE

De gebruiker gaat akkoord met:

 1. Maak correct en rechtmatig gebruik van de Web Space, evenals de inhoud en diensten, te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Web Space.
 2. Bied alle middelen en technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de webruimte.
 3. Geef waarheidsgetrouwe informatie bij het invullen van de formulieren in de Web Space met uw persoonlijke gegevens en houd deze te allen tijde up-to-date zodat deze te allen tijde reageert op de werkelijke situatie van de Gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die wordt toegebracht aan het bedrijf of derden als gevolg van de verstrekte informatie.

Echter, de bepalingen van de vorige paragraaf, moet de gebruiker zich ook onthouden van:

 1. Ongeautoriseerd of frauduleus gebruik maken van de Webruimte en / of de inhoud voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of dat op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan, het normale gebruik van services of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die op een computer zijn opgeslagen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.
 2. Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot beperkte bronnen of delen van de webruimte, zonder te voldoen aan de voorwaarden die voor dergelijke toegang vereist zijn.
 3. Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Web Space, haar leveranciers of derden.
 4. Het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die waarschijnlijk schade zullen toebrengen aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, leveranciers of derden.
 5. Probeer toegang te krijgen tot de gegevens van het bedrijf, externe providers en andere gebruikers, deze te gebruiken en / of te manipuleren.
 6. Reproduceer of kopieer, distribueer, sta openbare toegang toe via elke vorm van openbare communicatie, transformeer of wijzig de inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.
 7. Verwijder, verberg of manipuleer de aantekeningen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van het bedrijf of derden die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of alle informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden opgenomen, identificeren. .
 8. Verkrijg en probeer de inhoud te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, van degene die gewoonlijk op internet worden gebruikt omdat ze geen risico inhouden van beschadiging of buitengebruikstelling van de webruimte en / of de inhoud.
 9. In het bijzonder, en louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- en / of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen elk soort materiaal dat:
 • Het is op enigerlei wijze in strijd met, kleineert of schendt de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk zijn erkend, in de internationale verdragen en in de rest van de huidige wetgeving.
 • Aanzetten, aanzetten tot of bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige acties of, in het algemeen, in strijd met de wet, moraal, algemeen aanvaarde goede gebruiken of openbare orde.
 • Aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van discriminerende handelingen, attitudes of gedachten op basis van geslacht, ras, religie, overtuiging, leeftijd of toestand.
 • Producten, elementen, berichten en / of diensten opnemen, beschikbaar stellen of toegang verlenen die crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of in het algemeen in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken of openbare orde. Een onaanvaardbare staat van angst of angst opwekken of kan veroorzaken.
 • Veroorzaken of aanzetten tot gevaarlijke, risicovolle of schadelijke praktijken voor de gezondheid en het mentale evenwicht.
 • Het wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming van het bedrijf of van derden zonder dat het beoogde gebruik is toegestaan.
 • Het is in strijd met de eer, persoonlijke en familieprivacy of het eigen imago van mensen.
 • Vorm elke vorm van reclame.
 • Voeg elk type virus of programma toe dat de normale werking van de webruimte verhindert.

Als u toegang wilt krijgen tot sommige diensten en / of inhoud van de Web Space, krijgt u een wachtwoord, u bent verplicht dit zorgvuldig te gebruiken en te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg zal het verantwoordelijk zijn voor de adequate bewaring en vertrouwelijkheid ervan, door ermee in te stemmen het niet aan derden over te dragen, tijdelijk of permanent, noch om buitenstaanders toegang te verlenen tot de bovengenoemde diensten en / of inhoud. Evenzo is het verplicht om het bedrijf op de hoogte te brengen van elk feit dat een oneigenlijk gebruik van zijn wachtwoord kan impliceren, zoals bijvoorbeeld diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om over te gaan tot onmiddellijke annulering.

Bijgevolg is het bedrijf, zolang de vorige kennisgeving niet is gedaan, vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van zijn wachtwoord, aangezien het zijn verantwoordelijkheid is voor elk illegaal gebruik van de inhoud en / of diensten van de Web Space door elke onwettige derde partij. Als u nalatig of opzettelijk een van de verplichtingen die in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, schendt, bent u aansprakelijk voor alle schade die kan voortvloeien uit een dergelijke schending voor het bedrijf.

6. VERANTWOORDELIJKHEID

Voortdurende toegang is niet gegarandeerd, noch de juiste weergave, download of bruikbaarheid van de elementen en informatie op het web die kan worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden die buiten zijn controle liggen. Het is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die kunnen worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.

De dienst kan worden onderbroken of de relatie met de gebruiker kan onmiddellijk worden beëindigd als wordt vastgesteld dat een gebruik van zijn webruimte of van een van de daarin aangeboden diensten in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden. voor schade, verlies, verlies, claims of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de webruimte. Het is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat dit wordt gemeld. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die onder meer kan voortvloeien uit:

 1. Storingen, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door gebreken, overbelasting en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of door enige andere oorzaak buiten de wil van het bedrijf.
 2. Onrechtmatige inmenging door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.
 3. Oneigenlijk of ongepast misbruik van de webruimte.
 4. Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing in de browser of door het gebruik van niet-bijgewerkte versies ervan. De beheerder van de webruimte behoudt zich het recht voor om alle inhoud of informatie aanwezig in de webruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken.

TALLYTATE SL sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die kan optreden als gevolg van misbruik van de diensten die vrij beschikbaar zijn en worden gebruikt door de GEBRUIKERS van Espacio Web. Evenzo is het vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kunnen worden ontvangen als gevolg van de gegevensverzamelingsformulieren, die alleen hetzelfde zijn voor het verlenen van de diensten van vragen en twijfels. Aan de andere kant, in het geval van schade veroorzaakt door een ongeoorloofd of onjuist gebruik van genoemde diensten, kan de GEBRUIKER worden geclaimd voor genoemde schade.

De GEBRUIKER zal het bedrijf vrijwaren van enige schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van hun toegang tot of gebruik van de webruimte. Evenzo bent u verplicht om schadeloos te stellen voor alle schade en verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van "robots", "spiders", "crawlers" of soortgelijke tools die worden gebruikt voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere actie van uw kant die een onredelijke belasting van de werking van de webruimte.

7. HYPERLINKS

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op geen enkele manier, zelfs niet via een hyperlink of hyperlink, de Webruimte te reproduceren, evenals de inhoud ervan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand.

De webruimte kan links bevatten naar andere webruimten, beheerd door derden, om de toegang van de gebruiker tot informatie over

samenwerkende en / of sponsorende bedrijven. In overeenstemming hiermee is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde Web Spaces, noch is het in een positie van garant of / of partij die de diensten en / of informatie aanbiedt die aan derden kan worden aangeboden via links van derden. .

De Web Spaces die een link naar onze Web Space bevatten (i) mogen hun relatie niet vervalsen of bevestigen dat een dergelijke link is geautoriseerd, of merken, namen, handelsnamen, logo's of andere onderscheidende tekens van ons bedrijf bevatten; (ii) mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als slecht, obsceen, beledigend, controversieel, die aanzet tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of religie, in strijd met de openbare orde of illegaal is; (iii) mag niet linken naar een andere pagina van de Web Space dan de hoofdpagina; (iv) moet linken naar het adres van de Web Space, zonder de Web Space die de link maakt de Web Space te laten reproduceren als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of om een ​​"browser" te creëren op een van de pagina's van de webruimte. Het bedrijf kan op elk moment verzoeken om elke link naar de webruimte te verwijderen, waarna het onmiddellijk moet overgaan tot verwijdering.

Het bedrijf heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere webruimten die links naar de webruimte hebben gelegd.

8. GEGEVENSBESCHERMING

Om sommige Diensten te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker eerst bepaalde persoonsgegevens verstrekken. TALLYTATE SL zal deze gegevens automatisch verwerken en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen toepassen, alles in overeenstemming met de RGPD, LOPDGDD en LSSI. De gebruiker heeft toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de behandeling van persoonlijke gegevens, evenals tot het vaststellen van de eerder vastgestelde doeleinden, onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het privacybeleid.

9. COOKIES

TALLYTATE SL behoudt zich het recht voor om "cookie" -technologie in de Web Space te gebruiken om u te herkennen als een frequente Gebruiker en om het gebruik dat u van de Web Space maakt te personaliseren door vooraf uw taal of meer gewenste of specifieke inhoud te selecteren.

Cookies verzamelen het IP-adres van de gebruiker, Google is verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie.

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden gestuurd om de navigatie van de gebruiker op de webruimte vast te leggen, wanneer de gebruiker hun ontvangst toestaat. Als u wilt, kunt u uw browser configureren

om op het scherm te worden geïnformeerd over de ontvangst van cookies en om de installatie van cookies op uw harde schijf te voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser om deze informatie uit te breiden.

Dankzij cookies is het mogelijk dat de browser van de computer die door de gebruiker wordt gebruikt, kan worden herkend om inhoud te bieden en de browse- of advertentievoorkeuren die de gebruiker aan de demografische profielen van de gebruikers aanbiedt, aan te bieden, evenals om de bezoeken en verkeersparameters, controleer de voortgang en het aantal inzendingen.

Hoe cookies verwijderen?

De belangrijkste browsers hebben opties om cookies te blokkeren en te verwijderen, maar de procedure kan van internetbrowser tot internetbrowser verschillen. Raadpleeg daarom de instructies van de fabrikant van uw internetbrowser. In het geval van mobiele apparaten is het ook gebruikelijk dat de browser deze opties heeft in het gedeelte "instellingen". Houd er echter rekening mee dat als u besluit uw browser te configureren om onze cookies te weigeren, we uw voorkeuren niet kunnen behouden en dat sommige pagina's mogelijk niet beschikbaar zijn.

10. OPLOSSING VAN GESCHILLEN. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van de webruimte, worden beheerst door de Spaanse wetgeving. Voor de oplossing van een geschil zullen de partijen zich onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van BILBAO.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of nietig is op grond van de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal deze onafdwingbaarheid of nietigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet onafdwingbaar maken of null als geheel. In dergelijke gevallen zal het bedrijf overgaan tot wijziging of vervanging van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de claim bereikt die in de oorspronkelijke bepaling zijn weergegeven.